Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetovej stránky www.elementyzdravia.sk pre zmluvy o poskytovaní služieb a pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu


1. Všeobecné ustanovenia

(1) Zmluvy o poskytovaní služieb a kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú slovenským hmotným právom, a to príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“), ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Prevádzkovateľom elektronického obchodu je:
Obchodné meno: ELEMENTY x ZDRAVIA s.r.o.
Sídlo: Medvedzie 146/27-1, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 44 519 486
IČ/DIČ DPH: SK202 273 6056
Registrácia: zapísaný v obchodnom  registri Okresného súdu  Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50634/L,
Štatutárny orgán: Peter Planieta – konateľ

(ďalej len "predávajúci").

(3) Kupujúcim je každý zákazník uskutočňujúci nákup tovarov alebo služieb.

(4) Predávajúci zverejňuje zoznam služieb a tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary a služby objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese http://www.elementyzdravia.sk (ďalej iba "elektronický obchod").

(5) Tieto VOP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí a zároveň súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytovaní služieb a kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar alebo poskytne služby prezentované na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej aj "zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmluvy a reklamácii tovaru.

(6) Kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa: ELEMENTY x ZDRAVIA s.r.o., Medvedzie 146/27-1, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika Tel: +421 907 746 086   end_of_the_skype_highlighting
E-mail: info@elementyzdravia.sk
Otváracia doba kamennej prevádzky:  pracovné dni  v čase 9:00 – 18:00 hod.

na adrese: Račianska 72, 831 02 Bratislava 
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka, a.s.

Účet pre SR : SK14 1100 0000 0029 4607 1933

(7) Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

(8) Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky ako sú všeobecné, budú mať ustanovenia zmluvy prednosť pred VOP.

2. Opis tovaru a služieb

(1) Údaje o poskytovaných službách v rámci Klubu zdravia sú uvádzané podľa jednotlivých balíkov služieb, ktoré si kupujúci môže objednať v elektronickom obchode. Informácie o týchto službách je predávajúci oprávnený doplniť alebo upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Ak kupujúci potrebuje bližšie vysvetlenia alebo ďalšie detaily o poskytovaných službách, je povinný sa obrátiť na predávajúceho pred vystavením objednávky.

(2) Informácie o tovare uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok dodávateľa. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených elektronickom obchode bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky zobrazené pri výrobku (tovare) môžu byť len ilustračné.

3. Zmluva

(1) Zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb, je uzavretá zaplatením ceny služieb po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim. Kupujúci po odoslaní objednávky do elektronického systému predávajúceho obdrží najprv automaticky generované oznámenie o doručení objednávky a taktiež doklad, na základe ktorého má zaplatiť cenu za ním objednané služby. Tento doklad bude obsahovať:

a) údaje o názve balíka služieb, ktorý si kupujúci objednal
b) údaje o cene služieb

c) údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.)
d) prípadne iné údaje.

Najneskôr do 2 pracovných dní po pripísaní platby na náš účet zašleme na Vašu e-mailovú adresu autorizačný kód, resp. iné potrebné údaje, ktoré Vám umožnia využívať Vami objednané služby.

(2) Zmluva, ktorej predmetom je kúpa tovaru je uzavretá záväzným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim podľa bodu 3. tohto článku VOP.

(3) Záväzným prijatím objednávky tovaru kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky generované oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné prijatie  objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

(4) Záväzné prijatie objednávky tovaru obsahuje:

a) údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy
b) údaje o cene tovaru

c) údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho
d) údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.)
e) prípadne iné údaje.

(4) Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od prijatia objednávky vo forme e-mailovej správy zaslanej s predmetom "Potvrdenie objednávky" až do uplynutia lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

(5) Ak sa kupujúci rozhodne objednávku tovaru stornovať, môže tak urobiť maximálne v lehote do 24 hodín od jej doručenia predávajúcemu. Kupujúci má právo objednávku tovaru zrušiť zaslaním e-mailu predávajúcemu s uvedením mena, e-mailu a popisu objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky tovaru predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky tovaru. V prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky tovaru vopred dohodnutým spôsobom.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

(1) Predávajúci je povinný:

a) sprístupniť kupujúcemu využívanie služieb ako aj poskytovať kupujúcemu služby v rozsahu podľa objednaného balíka,

b) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabezpečiť zabalenie prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu ako aj informovať kupujúceho o zmenách v stave jeho objednávky tovaru v lehote a spôsobom dohodnutým v týchto obchodných podmienkach,
c)  zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky účinné v čase uskutočnenia objednávky tovaru

(2) Predávajúci má právo:

a) na riadne a včasné zaplatenie ceny od kupujúceho za dodaný tovar alebo predplatené služby,
b) zmeniť obsah jednotlivých balíkov služieb, vždy však za predpokladu minimálne vyrovnania alebo zlepšenia podmienok pre kupujúceho,
c) stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení; o stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom; v prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom

(3) Kupujúci je povinný:

a) využívať ním objednaný balík služieb osobne a poskytované služby nezneužívať, najmä neumožniť prístup k využívaniu služieb a informácií v sekcii „Klub zdravia“ tretím osobám,
b) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
c) zaplatiť dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
d) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
e) potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

(4) Kupujúci má právo:

a) na dodanie tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky
b) na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

5. Poskytovanie a využívanie služieb

(1) Služby vymedzené v sekcii „Klub zdravia“ predávajúci poskytuje v závislosti od obsahu konkrétneho balíka:

a) sprístupnením informácií zobrazených v neverejnej časti stránky www.elementyzdravia.sk a/alebo
b) zasielaním informácií e-mailom,
c) poskytovaním poradenstva formou odpovedí na otázky zadaných prostredníctvom internetovej stránky alebo e-mailu,
d) po dohode predávajúceho a kupujúceho poskytovaním individuálnych poradenských služieb telefonicky,
e) osobnými konzultáciami a/alebo inými službami predávajúceho počas osobnej prítomnosti kupujúceho v kamennej prevádzke predávajúceho v dohodnutých termínoch

(2) V prípade zneužívania služieb, osobitne ak kupujúci poskytnutne autorizačný kód na prístup do neverejnej časti stránky http://www.elementyzdravia.sk tretím osobám, ktoré si tieto služby neobjednali a nezaplatili, predávajúci si vyhradzuje právo tomuto kupujúcemu odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb (odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb) vrátane zablokovania prístupu na neverejnú časť internetovej stránky. Ak predávajúci takéto zneužívanie služieb zistí, spravidla na to kupujúceho najprv upozorní a vyzve ho na zabezpečenie nápravy, pričom ďalšie poskytovanie služieb odmietne, keď náprava nebude zabezpečená alebo sa porušenie pravidiel zo strany kupujúceho bude opakovať. V prípade odmietnutia poskytovania ďalších služieb si predávajúci ponechá dovtedy kupujúcim zaplatené poplatky z titulu zmluvnej pokuty.

(3) Predávajúci upozorňuje, že ním poskytované služby nenahrádzajú klasickú medicínu. Predávajúci taktiež nepreberá zodpovednosť za prípadnú neúspešnosť odporúčaných ozdravných postupov a aplikácií, ktoré sú len návodom a pomôckou a v žiadnom prípade nie sú automaticky a rovnako vhodné pre každú osobu. Pri závažných ťažkostiach sa určite treba obrátiť na lekára a uplatniť jeho profesionálne stanovenú diagnózu i liečbu.

6. Dodacie podmienky a platobné podmienky

(1) Tovar je predávaný podľa prospektov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

(2) Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote, najviac však do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

(3) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznom prijatí objednávky zaslanej predávajúcim kupujúcemu.

(4) V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci informuje kupujúceho.

(5) V prípade, ak kupujúci tovar nie je schopný prevziať objednávku v dohodnutom čase a mieste dohodnutom, upovedomí o tom predávajúceho bezodkladne.

(6) Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty .

(7) Miestom a spôsobom dodania tovaru je miesto a spôsob uvedené v záväznom prijatí  objednávky predávajúcim.

(8) V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci sa zaväzuje upovedomiť predávajúceho vo forme e-mailovej správy najneskôr v deň doručenie/prevzatia o tom, že tovar prevezme namiesto kupujúceho tretia osoba odlišná od kupujúceho, pričom je povinný uviesť meno a priezvisko tejto osoby. V prípade, že si kupujúci povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, a/alebo neuvedie meno a priezvisko tretej osoby, ktorá má tovar prevziať, predávajúci, resp. doručovateľ nie je povinný tovar vydať tretej osobe odlišnej od osoby kupujúceho. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom prijatí objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

(9) Kupujúci je povinný skontrolovať  tovar ako aj jeho obal ihneď pri prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, prípadne, že je tovar neúplný, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a je povinný spolu s dopravcom spísať o tom záznam. O mechanickom poškodení tovaru v neporušenom obale je kupujúci povinný informovať predávajúceho bezodkladne po  prevzatí zásielky a zaväzuje sa tovar nepoužívať. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

(10) Ak kupujúci tovar bezdôvodne odmietne prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy a/alebo zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške troch(3) % z kúpnej ceny tovaru uvedenej v záväznom prijatí objednávky predávajúcim, najmenej však 20 EUR  (slovom: dvadsať eur), a to  najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy tovar kupujúci odmietol bezdôvodne prevziať a/alebo zaplatiť kúpnu cenu. Právo predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

(11) Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe je predávajúci oprávnený jednostranne započítať kupujúcim zloženú zálohu  za dohodnutý tovar voči zmluvnej pokute, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP.

(12) Spôsoby dopravy tovaru a ceny:
a) kuriérska služba – doručenie v pracovné dni do 24 hod od expedície tovaru
objednávka sa vybavuje - nad sumu 10 € s DPH - poplatok 5 € s DPH na Slovensku a 10 € do Čiech
b) osobné prevzatie tovaru na prevádzke PLANETA NATUR: Kadnárová 4, Bratislava (0 € s DPH)

(13) Ceny jednotlivých foriem dopravy sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej objednávky. Spôsob a cenu dopravy si však kupujúci vyberie sám pri zadávaní  objednávky tovaru,  kde bude uvedená cena za dopravu a cena tovaru spolu s celkovou cenou objednávky.

7. Spôsob platby za tovar a kúpna cena

(1) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej aj "kúpna cena") formou:

a) hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho,
b) dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby, cena v závislosti od sumy objednávky
c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

(2) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

(3) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. V prípade zmeny ceny produktu po objednaní tohto produktu je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho, ktorý má právo od zmluvy odstúpiť, alebo ju potvrdiť.

(4) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola cena v plnej výške pripísaná na účet predávajúceho.

(5) Všetky akcie a zľavy sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

(6) Ceny na letákoch a marketingových materiáloch možu byť iné ako na internetovej stránke. Všetky ceny sú aktuálne na internetovej stránke www.elementyzdravia.sk a platia vo chvíli objednávky.

8. Poučenie kupujúceho o možnosti od zmluvy odstúpiť

(1) Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo doručenia autorizačného kódu na prístup k neverejnej časti internetovej stránky www.elementyzdravia.sk. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať alebo časť z neho spotrebovať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

(2) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.). Tovar zasielajte prosím späť na adresu kamennej prevádzky predávajúceho v pôvodnom obale, zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

(3) Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:

a) v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo
b) v prípade tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo
c) tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo
d) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; za súhlas s plnením sa považuje aj aktívne využívanie služieb kupujúcim – opakované prihlásenie sa na stránku autorizačným kódom a prehliadanie / sťahovanie jej obsahu nad rámec obvyklý pri vyskúšaní služby.

(4) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú cenu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany kupujúceho, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany kupujúceho počas 7 pracovných dní, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(5) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

9. Reklamačný poriadok

(1) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade služieb možno reklamovať, že služby neboli poskytnuté v dohodnutom rozsahu alebo kvalite uvádzanej predávajúcim na internetovej stránke www.elementyzdravia.sk

(2) Na uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa vzťahuje postup podľa § 612 až 627 OZ a príslušné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je kupujúci v postavení spotrebiteľa a tovar alebo služby nevyužíva na výkon zamestnania alebo povolania alebo podnikania.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov a o tom, že reklamáciu možno uplatniť osobne alebo doporučenou poštou zaslanou na vyššie uvedenú adresu kamennej prevádzky predávajúceho.

(3) Záručná doba na tovar je v dĺžke uvádzanej výrobcom a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Tým nie sú nijako dotknuté práva spotrebiteľa na záruku v rozsahu podľa zákona.

(4) Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu faktúru, resp. pokladničný doklad a originál záručného listu alebo dodacieho listu (ak kupujúcemu vzhľadom na povahu tovaru nebol záručný list vydaný), pričom predávajúci nie je povinný prebrať reklamovaný tovar, ak je znečistený alebo ak vykazuje znaky používania iným ako obvyklým spôsobom. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho osobne, telefonicky s následným písomným prejavom vo forme emailu. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na vyššie uvedenú adresu kamennej prevádzky predávajúceho. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

(5) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené najmä:

a) mechanickým poškodením,
b) neodvratnou udalosťou mimo jeho vôle alebo vplyvu – napr. živelnou pohromou,
c) nesprávnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho – v rozpore s návodom na používanie alebo s obvyklým spôsobom užívania tovaru,
d) v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

(6) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

(7) O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom alebo prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

10. Ochrana osobných údajov

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(3) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch pri spracovávaní objednávok a ďalšej agendy okolo nich. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

(4) Predávajúci, ktorý je prevádzkovateľom internetových stránok www.elementyzdravia.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

(5) Kupujúci má možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru:

a) v prípade vypredania zásob
b) nedostupnosti tovaru
c) ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
d) z dôvodov vyššej moci
e) ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

(2) Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

12. Záverečné ustanovenia

(1) Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Písomným oznámením zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie ich uverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

(2) V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

(4) Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia OZ, zákona  o elektronickom obchode , Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

(5) Zmena obrázkov a informácií vyhradená:

a) všetky zobrazené obrázky tovarov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.
b) vo všetkých produktových opisoch sa môžu vyskytnúť chyby a neúplné informácie.
c) na stránke uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu.
d) ceny produktov sa môžu v čase meniť, preto si vyhradzujeme právo na zmenu ceny, o ktorej však zákazníka vopred upozorníme formou mailu pri konkrétnej objednávke.

Za prípadné nejasnosti a nedorozumenia spôsobené z týchto dôvodov sa vopred ospravedlňujeme. Ak nastanú, budeme sa ich usilovať riešiť individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu a možností.

V Bratislave, dňa 30.01.2013